Commissies

Er zijn twee Commissies, de Kascommissie en de Tuincommissie.

Kascommissie

De Kascommissie wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Deze commissie bestaat uit 3 leden; zij zijn volgens een vooraf vastgesteld rooster aftredend. Een lid van de Kascommissie mag geen bestuurslid zijn.

De Kascommissie onderzoekt jaarlijks het financieel verslag van de penningmeester, bestaande uit de Balans, Resultatenrekening en de Begroting voor het komende jaar.

Het Bestuur en m.n. de penningmeester dienen de commissie alle benodigde stukken en informatie te verstrekken, welke volgens de commissie nodig zijn voor hun onderzoek.

De Kascommissie brengt aan de Algemene Ledenvergadering schriftelijk verslag uit van haar bevindingen.

Tuincommissie

De tuincommissie wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit 3 leden. De leden van de tuincommissie zijn volgens een vooraf opgesteld rooster aftredend.

De tuincommissie heeft tot taak het controleren van de naleving door de leden van de voorschriften zoals vermeld in het Tuinreglement.

Een belangrijk punt daarbij is b.v. de netheid van het complex. Daarvoor worden geregeld door de leden van de tuincommissie rondes gelopen en de tuinen geschouwd.

Er wordt dan gelet op o.a. de volgende punten:

 • Is een tuin redelijk onkruidvrij?
 • Is een tuin opgeruimd?
 • Hoe is het gesteld met de netheid rond de huisjes, abri’s en andere opstallen?
 • Hoe staan/hangen de afscheidingen/hekken erbij? Voldoen deze aan de maatvoering?

Kort samengevat: Zou een aspirant-lid uw tuin willen overnemen?

Gelukkig zijn er veel tuinen, die zo aan een aspirant-lid doorgegeven zouden kunnen worden.

Helaas moeten we elk jaar echter ook constateren, dat dit niet voor alle tuinen geldt.

Wat zijn zoal de geconstateerde gebreken?

 • Veel te veel onkruid en gras in de borders en tussen de tegels.
 • Aan het einde van het jaar nog niets gespit, terwijl het er dan de tijd voor is.
  (Het onkruid groeit door!)
 • Er ligt rommel over de tuin verspreid, zoals: potjes, buizen, staken, plastic zakken, flessen, stukken hout enz., enz.
 • Rondom de huisjes ligt de rommel soms een meter hoog opgestapeld. Vaak rommel, die nooit meer wordt gebruikt.
 • Hekken, die verrot zijn, weggezakt of schots en scheef staan.
 • Opstallen,die op instorten staan.

ADVIES:

Kijk als tuinder elke maand minstens één keer met de volgende blik naar uw tuin:

“Is mijn tuin aantrekkelijk voor een evt. nieuw lid?”

Als we dit als norm aanhouden, zal ons complex het hele jaar door er in ieder geval voorbeeldig bij liggen.

WIJ REKENEN OP U!!

Tot slot. Heeft U vragen c.q. suggesties verband houdende met het tuinieren op ons complex dan kunt u daarover uiteraard de leden van de tuincommissie aanspreken. Zij zijn zeer regelmatig op ons tuincomplex aanwezig. Overigens u vindt op een aantal van Uw vragen wellicht al een antwoord in het tuinreglement.