Uit de Nieuwsbrief van 24 april 2013

1. Samenstelling nieuw bestuur.

Doordat het aftredende bestuurslid Ludde Nienhuis zich bereid heeft verklaard zijn bestuursperiode te verlengen zijn er geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.

2. Benoeming dhr. Jan Visser tot erelid van onze vereniging.

Op voorstel van het bestuur heeft de ledenvergadering op 14 maart j.l. dhr. Jan Visser benoemd tot erelid van onze vereniging. Gerard v.d. Burg heeft het nieuwe erelid hartelijk toegesproken en daarna heeft de voorzitter hem de versierselen opgespeld en hem de daarbij behorende oorkonde uitgereikt. Gerard heeft benadrukt dat Jan altijd voor iedereen klaar staat, niet alleen voor de leden maar ook voor de vereniging. Hij somt een hele lijst van activiteiten op, die Jan in het recente verleden heeft uitgevoerd. Het vervangen van de luchtbanden van de voertuigen door massieve banden, het slijpen van materialen en het onderhoud daarvan. Het adviseren over en het aankopen van materiaal, het werken met de hakselaar, de inzet om de problemen met de lekkende waterleiding op te sporen, het bijhouden van de knotwilgen en het afsluiten van de kranen, de vernieuwing van de grote trekkar, kortom bijna teveel om op te noemen.
Het nieuwbenoemde erelid was er beduusd van en gaf aan er ook trots op te zijn.

3. Andere zaken uit de Jaarvergadering van 14 maart 2013.

Alle aanwezigen hebben tijdens de jaarvergadering ingestemd met het verzoek van ons lid, dhr. Jaap Witter om op het complex enkele bijenkasten te mogen plaatsen. Daarbij was alleen de vraag of dit ook op tuinen mogelijk zou zijn. Het bestuur heeft nadien in overleg met Jaap Witter besloten een locatie te kiezen aan de westelijke sloot achter de kruidentuin. De kasten zullen zo worden geplaatst dat de aanvliegroute voor de bijen niet via het tuincomplex loopt maar via het aangrenzende akkerbouwland. Het zitje bij de voormalige paddenpoel kan worden gehandhaafd. Er zal een definitieve uitwerking van de plannen voor deze locatie worden gemaakt. Jaap is bereid, als daar vanuit de leden belangstelling voor is, van dit initiatief een gezamenlijk project te maken. Het plan zal aan de leden worden gepresenteerd. Daarnaast zal het bestuur er zorg voor dragen dat het Tuinreglement wordt aangepast. Daarbij zal het verbod worden vervangen voor een vereiste toestemming door het bestuur, waarbij de mogelijkheden beperkt zullen blijven en er voorwaarden kunnen worden gesteld. De noodzakelijke aanpassing van het Tuinreglement zal op de volgende jaarvergadering worden behandeld. Omdat de instemming op de ledenvergadering unaniem was heeft het bestuur inmiddels besloten dat er geen bezwaren zijn om de uitvoering van dit plan al in de loop van dit jaar ter hand te nemen.

Er moet opnieuw worden geconstateerd dat het aanbieden van vuil te vaak niet plaatsvindt op de wijze, zoals dit is afgesproken. Dit dient te gebeuren in open (vuilnis-)zakken of gebundeld met bijv. touw in lengtes van max. 1 meter. In de vuilniszakken alleen vuil dat in de groencontainer van de gemeente mag worden gestort. Ook het sluiten van het hek gebeurt nog te vaak niet. Het hek dient altijd dicht te worden gedaan en met het slot worden gesloten als er geen anderen meer op het complex zijn of op tijden bijv. op het eind van de middag of ’s avonds als dit voor de veiligheid van voornamelijk vrouwelijke leden gewenst is.

Op de jaarvergadering is opnieuw gevraagd om bij vervanging van netten gekleurde netten te kopen. Deze zijn veel vogelvriendelijker dan de zwarte netten, waarin vogels gemakkelijker verstrikt raken en dood gaan. Ook hiervoor vraagt het bestuur uw aandacht.